do góry ^

główny specjalista


Ogłoszenie nr 85/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe

kierunki: administracja, ekoenergetyka, inżynieria rolnicza, kierunek prawno-ekonomiczny

 

Zakres obowiązków:

 • Realizowanie zadań wynikających z projektów/przedsięwzięć, w których uczestniczy Departament, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz organizacja spotkań.
 • Analiza stanu inwestycji w OZE w Wielkopolsce.
 • Przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących projektów legislacyjnych, problemów i możliwości rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii.
 • Współpraca z wielkopolskimi samorządami w tematyce OZE, bazowej inwentaryzacji emisji i efektywności energetycznej oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
 • Inicjowanie projektów finansowanych ze środków krajowych i/lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie podlegających zwrotowi oraz innych środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie merytorycznych kompetencji Departamentu.
 • Przygotowanie pod względem formalnym dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku projektowego/przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w Departamencie.
 • Współpraca z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego w tematyce gospodarki niskoemisyjnej i działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
 • Organizacja corocznej konferencji z cyklu „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”.

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letnie doświadczenie w pracy zawodowej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość dokumentów planistycznych i strategicznych związanych z polityką energetyczną i klimatyczną UE oraz Polski
 • biegła obsługa komputera (pakiet MsOffice)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza dotycząca programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 2014-2020, a w szczególności   programu Interreg Europa
 • znajomość zasad finansowania i rozliczania projektów z programu Horyzont 2020
 • prawo jazdy kat. B

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282)
  Oświadczenia do druku - pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 21 sierpnia 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 10.09.2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty  w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ogł. 85/2019).

Uzasadnienie:

Rekrutacja została zakończona. Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować żadnego z kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-08-06 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-08-06 15:37:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1280 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014