do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 6/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

 

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zadań związanych z inicjowaniem, koordynacją i monitorowaniem współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach, w szczególności zaś z terenów pozaeuropejskich, zwłaszcza w: Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej oraz z innych polskich i zagranicznych konkursów grantowych
 • prowadzenie projektów oraz zadań związanych z problematyką migracyjną z obszarów pozaeuropejskich
 • merytoryczny oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt za granicą oraz wizyt delegacji zagranicznych i korpusu konsularno-dyplomatycznego na terenie Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego”, współpracy międzynarodowej i przedsięwzięć informacyjnych zwłaszcza z uwzględnieniem samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej oraz promocji województwa zagranicą
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu współpracy z zagranicą dla Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa oraz corocznych planów współpracy z zagranicą.

 

Wymagania niezbędne

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego w mowie i piśmie
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość środowiska społeczno-politycznego państw pozaeuropejskich, zwłaszcza w: Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach wieczornych lub w weekendy jeśli wymaga tego bieżąca realizacja zadań

 

Wymagania dodatkowe

 • znajomość problemów polityki migracyjnej z krajów pozaeuropejskich
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • inicjatywa, kreatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • poszanowanie dla odmienności kultur i zwyczajów
 • doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem międzynarodowym
 • dobra znajomość pakietu MS Office

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Praca na tym stanowisku związana jest z pracą przy komputerze, dyspozycyjnością oraz wyjazdami służbowymi.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 17 stycznia 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 07.02.2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Współpracy Międzynarodowej (ogł. 6/2019).

Uzasadnienie:

Rekrutacja została zakończona. Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować kandydatki ubiegającej się o to stanowisko. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-03 Anna Markiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-03 12:32:39 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2094 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014