do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 72/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:

 • udział w kontrolach systemowych i kontrolach projektu
 • współpraca z komórkami i instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie WRPO 2014+
 • nadzór nad przygotowaniem zmian zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ WRPO 2014+ i Opisu Funkcji i Procedur
 • opracowywanie planów kontroli oraz współudział w prowadzeniu kontroli systemowych oraz kontroli projektów w ramach WRPO 2014+
 • gromadzenie, analiza, sporządzanie dla uprawnionych instytucji informacji o nieprawidłowościach we wdrażaniu WRPO 2014+
 • przygotowywanie rocznych dokumentów dotyczących przeprowadzonych weryfikacji administracyjnych i kontroli

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum roczny staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu kontroli lub audytu
 • znajomość problematyki związanej z funduszami strukturalnymi UE
 • znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • samodzielność
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie

 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z administracją publiczną

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 • Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
  własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku - pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 30 lipca 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 19.08.2019 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej (ogł. 72/2019).

 

Uzasadnienie:

Rekrutacja została zakończona. Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować kandydata ubiegającego się o to stanowisko. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-16 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-16 15:30:20 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1196 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014