do góry ^

starszy inspektor


Ogłoszenie nr 127/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

starszego inspektora

 

Wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane kierunki: ekonomia, socjologia, politologia, rozwój regionalny, stosunki międzynarodowe

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia na badania, w tym opracowywanie założeń badań 
 • opiniowanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia na badania, w tym założeń badań
 • opiniowanie produktów badań, w tym: koncepcji realizacji badań, raportów cząstkowych oraz raportów końcowych
 • realizacja ewaluacji wewnętrznych, metaanaliz i innych opracowań analitycznych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów niezbędnych do ogłoszenia i realizacji zamówień publicznych na badania
 • prowadzenie badań ze strony Zamawiającego, w tym współpraca z wykonawcami badań
 • nadzór nad realizacją przez Wykonawców całości zamówień  na badania zgodnie z umową (w tym nadzór merytoryczny nad badaniem)
 • uczestnictwo w pracach koncepcyjnych, organizacyjnych i dokumentacyjnych Oddziału Ewaluacji i Oceny

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż pracy
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w realizacji badań (ewaluacyjnych, społecznych, naukowych, marketingowych) po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy
 • znajomość zagadnień związanych z metodyką i realizacją badań ewaluacyjnych
 • znajomość wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020
 • umiejętność korzystania  z pakietu MS Office
 • swoboda wyrażania myśli w formie pisemnej

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość procedur przygotowania i realizacji zamówień publicznych
 • znajomość problematyki programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich
 • znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność poszukiwania i krytycznego wykorzystywania źródeł wiedzy
 • odporność na stres

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.”

zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

 

- „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

 

- „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"

zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

 

- „Posiadam obywatelstwo polskie”

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

Oświadczenia do druku – pobierz

 

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 13 grudnia 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 14.01.2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego  inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej (ogłoszenie  127/2018), wybrany został:  

Paweł Śliwa zamieszkały w Lesznie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Paweł Śliwa spełnia wszystkie wymagania formalne i posiada niezbędną wiedzę w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-11-29 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-29 13:57:14 przez Katarzyna Matysiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2226 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014