do góry ^

starszy inspektor


Ogłoszenie nr 14/2020

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

starszego inspektora

 

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań wynikających z prowadzenia i monitorowania współpracy międzynarodowej Samorządu Województwa ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach oraz z międzynarodowymi podmiotami, sieciami i zrzeszeniami regionalnymi, w szczególności zaś w ramach projektów międzynarodowych oraz otwartego konkursu małych grantów, a także współpracy z Krajami Nordyckimi, Gruzją, Rumunią, Europą Środkową oraz francuskojęzycznymi  krajami pozaeuropejskimi
 • inicjowanie, aplikowanie oraz koordynacja projektów międzynarodowych województwa z udziałem organizacji pozarządowych, instytucji zewnętrznych oraz partnerów zagranicznych, w szczególności w zakresie prowadzenia otwartego konkursu małych grantów
 • wzmacnianie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej
 • organizacja oraz prowadzenie Wielkopolskiej Akademii Samorządności
 • przygotowywanie i powadzenie projektów w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej oraz z innych polskich i zagranicznych konkursów grantowych
 • merytoryczny oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt za granicą oraz wizyt delegacji zagranicznych i korpusu konsularno-dyplomatycznego na terenie Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego”, współpracy międzynarodowej i przedsięwzięć informacyjnych zwłaszcza z uwzględnieniem samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej oraz promocji województwa zagranicą.

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka francuskiego  w mowie i piśmie (będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • znajomość zasad funkcjonowania oraz rozliczania otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów
 • znajomość środowiska społeczno-politycznego państw dedykowanych współpracy na tym stanowisku pracy
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych
 • dyspozycyjność, z gotowością do pracy w godzinach wieczornych lub w weekendy jeśli wymaga tego bieżąca realizacja zadań

 

Wymagania dodatkowe:

 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • inicjatywa, kreatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • poszanowanie dla odmienności kultur i zwyczajów
 • doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem międzynarodowym
 • dobra znajomość pakietu MS Office

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Praca na tym stanowisku związana jest z pracą przy komputerze, dyspozycyjnością oraz wyjazdami zagranicznymi.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2029 roku poz.1282).
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1282)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 13 marca 2020 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez Departament Organizacyjny i Kadr Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, tj.:
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
  - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie. Podanie tych danych w dokumentach aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.  Po tym czasie dokumenty kandydatów odrzuconych w procesie naboru będą niszczone w sposób trwały. Natomiast dane osobowe kandydatów w zakresie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem uczestnictwa w procesie naboru.
 5. Podanie innych danych osobowych niż wskazane w przepisach prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na proces naboru.
 6. Kandydatom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane kandydatów będą ujawnione podmiotom, które świadczą usługi na podstawie zawartych umów dotyczących:
 1. serwisu i wsparcia systemów informatycznych;
 2. niszczenia dokumentacji;
 3. wysyłania przesyłek pocztowych.
 1. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.

Poznań, 21.05.2020 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora w Biurze Współpracy Międzynarodowej (ogł. 14/2020).

Uzasadnienie:

Rekrutacja nie będzie kontynuowana. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-28 Anna Markiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-28 12:24:41 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-05-21 11:13:51 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1133 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020