do góry ^

starszy inspektor


Ogłoszenie nr 111/2023

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

starszego inspektora

 

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2027 r. z możliwością przedłużenia)

 

wykształcenie: wyższe w obszarze: ochrona środowiska, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna (termomodernizacja, odnawialne źródła energii), budownictwo lub pokrewne

 

Zakres obowiązków:

 • udział w przygotowaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027
 • uczestnictwo w pracach Komisji Oceny Projektów tj. m.in.: dokonywanie oceny formalnej projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokonywanie oceny projektów pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi procesu inwestycyjnego, uwzględniającymi zasady wspólnotowe i krajowe
 • przygotowanie, analiza i opiniowanie dokumentów strategicznych, programowych mających wpływ na wdrożenie i realizację regionalnego programu operacyjnego, w tym np. Szczegółowego Opisu Priorytetów, wytycznych, instrukcji oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji konkursowej, w szczególności w zakresie jej zgodności z prawodawstwem unijnym w ramach procesu inwestycyjnego i ochrony środowiska
 • prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w zakresie zasad naboru i oceny wniosków
 • prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi przez Oddział zadaniami

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów: ochrona środowiska, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, w tym: termomodernizacja, odnawialne źródła energii, oraz z zakresu budownictwa
 • ogólna znajomość szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz zagadnień związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027
 • ogólna znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2021-2027
 • obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel)

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 24 listopada 2023 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • wysłać przez e-PUAP /umarszwlkp/SkrytkaESP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub e-mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez Departament Organizacyjny i Kadr Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie. Podanie tych danych w dokumentach aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.  Po tym czasie dokumenty kandydatów odrzuconych w procesie naboru będą niszczone w sposób trwały. Natomiast dane osobowe kandydatów w zakresie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie naboru.
 5. Podanie danych osobowych innych niż wskazane w przepisach prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na proces naboru.
 6. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 11. Dane kandydatów będą ujawnione podmiotom, które świadczą usługi na podstawie zawartych umów dotyczących:
  1. serwisu i wsparcia systemów informatycznych
  2. niszczenia dokumentacji
  3. wysyłania przesyłek pocztowych
 12. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
 13. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Poznań, 18.12.2023 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego (ogł. 111/2023).

Kandydat zrezygnował z rekrutacji. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-11-10 Paweł Napierała
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-11-10 14:29:27 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-12-18 15:03:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 2011 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024