do góry ^

starszy inspektor


Ogłoszenie nr 112/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Oddział Kontroli, Wydział Kontroli

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

starszego inspektora

Wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2020 r.)

wykształcenie: wyższe

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu oraz wizyt monitoringowych w celu zapewnienia zgodności realizacji projektów z dokumentami programowymi oraz przepisami krajowymi i unijnymi
 • weryfikacja wydatków i realizacji współfinansowanych produktów i usług
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych, kontroli trwałości i kontroli na dokumentach
 • weryfikacja udzielania zamówień przez beneficjentów i nakładanie korekt finansowych/pomniejszeń

za naruszenie zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4-letni staż pracy
 • wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+
  w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
  z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020
  , z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
 • znajomość przepisów prawa UE oraz krajowego w zakresie realizowanych zadań,
  w tym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073)
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t.  Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • samodzielność
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • kreatywność
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań.

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Budynek przystosowany do osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze wymagającą skupienia i rzetelności oraz wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 24 października 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 11.12.2018 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ogł. 112/2018).

Uzasadnienie:
Rekrutacja została zakończona. Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować żadnego z kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-10 Sylwia Wójcik
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-10 14:30:05 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1373 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014