do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

Liczba etatów: 2

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację działań promocyjnych związanych z 100. Rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz za organizację i obsługę wydarzeń związanych z jej obchodami.

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem i realizacją projektów promocyjnych i marketingowych oraz organizacją imprez
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – będzie weryfikowana podczas rekrutacji
 • doświadczenie w wykorzystywaniu mediów społecznościowych w celach promocyjnych
 • umiejętność redagowania tekstów m.in.: artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • biegła obsługa komputera MsOffice, Power point

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień ustawy: Prawo zamówień publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie województwa
 • prawo jazdy kat. B

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca na tym stanowisku związana jest z wyjazdami służbowymi, stresem.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 5 kwietnia 2017r.

   pod adresem:

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
   Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   al. Niepodległości 34 
   61-714 Poznań 

 

   lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

   z oznaczonym nr ogłoszenia 42/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 16.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 2 wolne  stanowiska  urzędnicze głównego specjalisty w Biurze Organizacyjnym Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego  (ogł. 42/2017), wybrani zostali:

 1. Magdalena Skrzypczak zamieszkała w Poznaniu
 2. Szymon Mazur zamieszkały w Poznaniu

                                            

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Magdalena Skrzypczak i Szymon Mazur spełniają wszystkie wymagania formalne, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji są najlepszymi kandydatami na proponowane stanowiska.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-22 Anna Jaworska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-22 14:46:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2405 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014