do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Gabinet Marszałka

Biuro Prasowe

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

Wymiar etatu:  1

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunki: dziennikarstwo, nauki polityczne, komunikacja społeczna, socjologia, filologia polska i pokrewne.

 

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację strategii komunikacji/PR Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w szczególności Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż pracy w działaniach public relations
 • umiejętność kreatywnego pisania i redagowania tekstów (doświadczenie w przygotowywaniu informacji m.in. dla prasy)
 • elokwencja, wyskoki poziom kultury osobistej i obycie w kontaktach z mediami (wystąpienia przed kamerą, wystąpienia publiczne będą dodatkowym atutem)
 • doświadczenie zawodowe w organizowaniu konferencji/eventów
 • umiejętność poruszania się w obszarze mediów społecznościowych
 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z mediami
 • doskonała organizacja pracy własnej
 • odporność na stres
 • nastawienie na skuteczne i etyczne działanie
 • dyspozycyjność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • znajomość języka angielskiego.

 

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze. Gotowość do wyjazdów służbowych.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”

·         Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 23 października 2017r.

     pod adresem:

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 115/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-09 Anna Parzyńska-Paschke
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-09 14:48:11 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 886 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014