do góry ^

inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oddział Rolnictwa i Łowiectwa

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane  kierunki: Rolnictwo, Zootechnika, Ogrodnictwo, Biotechnologia, Ochrona Środowiska (Wydział Rolniczy)

 

Zakres obowiązków:

 • Wspieranie  rozwoju rolnictwa, jego modernizacji i restrukturyzacji.
 • Prowadzenie prac związanych z planowaniem, programowaniem rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce, zgodnie ze Strategią Województwa Wielkopolskiego. Planowanie, programowanie rozwoju rolnictwa i jego otoczenia w porozumieniu z samorządem rolniczym oraz innymi organizacjami rolniczymi działającymi Wielkopolsce.
 • Wykonywanie opracowań dotyczących rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy współpracy jednostek naukowych.
 • Bieżąca analiza aktualnego stanu rolnictwa wielkopolskiego, krajowego oraz światowego.
 • Wskazywanie skutków wdrażania postępu technicznego i technologicznego dla społeczności wiejskiej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianą okręgów podatkowych w szczególnie gospodarczo uzasadnionych przypadkach.
 • Współpraca z: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Wielkopolską Izbą Rolniczą, związkami zawodowymi rolników oraz organizacjami rolniczymi.
 • Aktywizacja środowisk rolniczych celem pełnego wykorzystania finansowego wsparcia zewnętrznego służącego poprawie konkurencyjności tego sektora na globalnym rynku.
 • Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa, dotyczących tworzenia rejonów zamkniętych wytwarzania materiału siewnego.
 • Promocja wzorowych gospodarstw wśród wielkopolskiego środowiska rolniczego.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.

 

Wymagania niezbędne:

 •  min. 3-letni staż pracy
 • obsługa komputera (MS Office), obsługa urządzeń multimedialnych
 • znajomość przepisów ustawy: o samorządzie województwa, kodeks postępowania administracyjnego

 

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy: Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą w terenie na obszarze województwa wielkopolskiego, na terenie kraju i UE. Praca przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 2 czerwca 2017r.

pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 68/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 14.07.2017 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Ogłoszenie nr 68/2017) – został wybrany Wiesław Łyczykowski zamieszkały w Lubaszu.

 
Uzasadnienie:

 Wiesław Łyczykowski  spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-19 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-19 13:46:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1117 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014