do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Oddział Organizacyjny

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023r.)

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjno-biurowa departamentu
 • przyjmowanie, wysyłka oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach Departamentu oraz udzielenie informacji w tym zakresie
 • prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Departamentu oraz ich organizacja
 • prowadzenie rejestru delegacji oraz ich rozliczanie
 • prowadzenie rejestru uchwał dotyczących Departamentu podejmowanych przez Zarząd Województwa
 • koordynacja obiegu dokumentacji projektowej
 • pomoc w prowadzenie archiwum departamentowego - udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami
 • pomoc w sporządzaniu bieżących raportów i zestawień dokumentacji znajdującej się w archiwum
 • pomoc w przygotowaniu do przekazania i przekazywanie dokumentacji projektowej do archiwum zakładowego
 • współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie bieżącego funkcjonowania departamentu

 

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno – organizacyjnych
 • umiejętność obsługi komputera MS Office, w szczególności Excel, Word
 • umiejętność szybkiego analitycznego myślenia oraz przyswajania nowych procedur i programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach w archiwum będzie dodatkowym atutem

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

                  

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 22 marca 2017r.

      pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 36/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 20.04.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze podinspektora w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego (ogł. nr 36/2017), wybrana została Monika Urbaniak  zam. w Poznaniu.                           

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Monika Urbaniak spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-08 Hubert Zobel
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-08 13:38:40 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1689 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014