do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Gospodarki

Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • udział w monitorowaniu wdrażania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (m.in. analizowanie danych statystycznych, monitorowanie funduszy europejskich, tworzenie raportów, zestawień, prezentacji)
 • udział w prowadzeniu analiz i wypracowywaniu wniosków w zakresie danych statystycznych w obszarze innowacyjności i konkurencyjności regionu
 • współtworzenie koncepcji oraz opieka nad realizacją badań i ekspertyz związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • zaangażowanie merytoryczne w projekty dot. polityki innowacji, współfinansowane ze środków UE, w tym projekty międzynarodowe

Wymagania niezbędne:

 • znajomość Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, w tym idei inteligentnych specjalizacji
 • ogólna wiedza dotycząca Funduszy Europejskich (poziom krajowy, międzynarodowy) w obszarze wsparcia innowacji
 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, co najmniej pod kątem preferencji dla inteligentnych specjalizacji
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (będzie weryfikowana podczas rekrutacji)
 • bardzo dobra umiejętność praktycznego wykorzystania pakietu MS Office
  (w szczególności programu Microsoft Office Excel - będzie weryfikowana podczas rekrutacji)

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność wnikliwej analizy danych statystycznych i ich graficznej prezentacji
 • umiejętność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków
 • dokładność i sprawność w realizacji bieżących zadań
 • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole
 • zaangażowanie
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym w ramach współpracy z zagranicznymi partnerami;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam    z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnoś

Aplikacje należy składać w terminie do: 28 kwietnia 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 55/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 30.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie Gospodarki (ogł. 55/2017), wybrana została Magdalena Bielazik zamieszkała w Poznaniu                       

Uzasadnienie:
Magdalena Bielazik spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-13 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-13 13:22:13 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1903 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014