do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament ­­­­­Transportu

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Wymiar etatu:  1

Wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne – specjalizacja  transport  szynowy lub pojazdy szynowe

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bazy danych pojazdów kolejowych
 • analiza wykorzystania taboru  kolejowego stanowiącego mienie Województwa
 • opracowywanie harmonogramów wyłączeń pojazdów w związku z przewidzianymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania  czynnościami utrzymaniowo naprawczymi
 • wykonywanie czynności kontrolnych  w zakresie określonym w umowach dzierżawy pojazdów kolejowych
 • współudział w czynnościach zdawczo – odbiorczych pojazdów szynowych nowych, modernizowanych i naprawianych
 • przygotowywanie dokumentów Wydziału do archiwizacji

 

Wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość następujących przepisów:

- Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
- Ustawy o transporcie kolejowym
- Ustawy o samorządzie województwa

 • znajomość budowy i zasad eksploatacji pojazdów kolejowych
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych i bazodanowych do tworzenia zbiorów informacji
 • umiejętność poprawnego czytania dokumentacji konstrukcyjnej, techniczno ruchowej  i  utrzymaniowo- naprawczej  pojazdów kolejowych
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy, własna inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą w terenie na obszarze województwa wielkopolskiego. Praca przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 5 kwietnia 2017r.

   pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 40/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 16.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie Transportu (ogł. 40/2017), został wybrany Sławomir Olejniczak zamieszkały w Koziegłowach.

Uzasadnienie:

Sławomir Olejniczak wykazał się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień, spełnia wszystkie wymagania formalne i w opinii Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-22 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-22 14:31:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1667 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014