do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Środowiska

Wydział Geologii

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie geologiczne

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw dotyczących geologii surowcowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich
 • prowadzenie spraw związanych z  udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość następujących przepisów:
  - Ustawy prawo geologiczne i górnicze
  - Kodeks postępowania administracyjnego
  - Ustawy o samorządzie województwa
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy, własna inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze. 

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam    z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 11 maja 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 59/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 04.07.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie Środowiska (ogł. 59/2017), został wybrany  Adam Kałamaja zamieszkały w Poznaniu.

Uzasadnienie:

Adam Kałamaja spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-25 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-25 10:55:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2196 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014