do góry ^

podinspektor


Aktualizacja ogłoszenia
Ogłoszenie o numerze 45/2017, dotyczące naboru na stanowisko podinspektora w Departamencie Gospodarki, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 5 kwietnia 2017 roku było oczywistą omyłką pisarską polegającą na zdublowaniu poniższego ogłoszenia o numerze 44/2017.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Gospodarki

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:

 • inicjowanie oraz realizacja projektów mających na celu wzmacnianie potencjału eksportowego regionu oraz promocji gospodarczej regionu
 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z krajową i zagraniczną promocją walorów i możliwości gospodarczych województwa, w tym promocją inwestycyjną
 • współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i innymi partnerami społeczno-gospodarczymi – krajowymi i zagranicznymi w celu wzmacniania internacjonalizacji gospodarki.

 

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka portugalskiego w mowie i piśmie (będzie weryfikowana podczas rekrutacji)
 • dyspozycyjność – gotowość do udziału w wyjazdach służbowych do krajów portugalskojęzycznych i hiszpańskojęzycznych w Afryce (m.in. Angoli) oraz Ameryce Łacińskiej (m.in. Brazylii, Kolumbii).

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość języka hiszpańskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • zaangażowanie
 • sumienność i rzetelność
 • wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę i możliwość poznania świata
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 12 kwietnia 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 44/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 25.04.2017 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nie otrzymaliśmy żadnej aplikacji.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-29 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-29 15:11:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1824 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014