do góry ^

starszy specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Polityki Regionalnej

Wydział Zarządzania Finansowego WRPO

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

starszego specjalisty

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe

Kierunki preferowane: ekonomia lub inne powiązane z tematyką Unii Europejskiej

 

Zakres obowiązków:

 • wystawianie zleceń płatności w zakresie środków europejskich
 • ewidencja księgowa środków europejskich
 • wnioskowanie, sprawozdawczość i rozliczanie środków europejskich oraz dotacji celowej na realizację WRPO
 • weryfikacja wniosków do celów certyfikacji wydatków
 • przygotowywanie deklaracji wydatków
 • monitorowanie poziomu wydatkowania środków WRPO

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 3-letni staż pracy, preferowane doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi lub z rachunkowością
 • znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz odpowiednio Uszczegółowienia Programu
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2014-2020
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i rachunkowości
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word)
 • umiejętność szybkiego analitycznego myślenia oraz przyswajania nowych procedur
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, rzetelność oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 21 marca 2017r.

   pod adresem:

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
   Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   al. Niepodległości 34 

   61-714 Poznań 

   lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

   z oznaczonym nr ogłoszenia 35/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 20.04.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  starszego specjalisty w Departamencie Polityki Regionalnej (ogł.35/2017), wybrana została  Anna Kilarska zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Anna Kilarska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-07 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-07 15:32:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1565 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014