do góry ^

Kompleksowa realizacja zadania pn.: „Program kreacji i promocji budowy Marki Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska DRG-2.433.21.2017"


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2: Oświadczenia

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C  - Oświadczenie z art. 24  ust. 1 pkt 23 dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2 C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5 ustawy)

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Herb województwa - pobierz
Logotypy UE - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Nr 5 A  - zaprojektowanie logotypów - pobierz
Nr 5 B  - realizacja badań marketingowych - pobierz
Nr 5 C - realizacja kampanii promocyjnych - pobierz
Nr 5 D – zaprojektowanie stoisk wystawienniczych - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Nr 6 A  - Koordynator projektu - pobierz
Nr 6 B  - Grafik - pobierz
Nr 6 C – Koordynator badań marketingowych - pobierz


Poznań, 05.10.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 06.10.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2017 r. - pobierz


Poznań, 12.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 06.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-09-29 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-29 13:40:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6834 razy