do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych - DT-II.272.3.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1:
Nr 1A  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ - ESPD) - pobierz
Nr 1Aa - plik espd - request - pobierz
Nr 1B  - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5 ustawy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ  – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 do umowy – Protokół odbioru końcowego (wzór) - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 5 –  Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - pobierz


Poznań, 21.06.2017 r.

 

Ogłoszenie o sprostowaniu - pobierz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

 


​Poznań, 13.07.2017 r.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 18.07.2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu 2 - pobierz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - pobierz


Poznań, 01.08.2017 r.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 03.08.2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu 3 - pobierz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - pobierz


Poznań, 14.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 01.09.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-09 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-09 12:20:34 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5949 razy