do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014 - DT-II.272.7.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1:

Nr 1A  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ - ESPD) - pobierz
Nr 1Aa – plik espd - request - pobierz
Nr 1B  - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - pobierz
Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5 ustawy)

 

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz

Załącznik Nr 5 –  Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - pobierz

Załącznik Nr 6 – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych - pobierz


Poznań, 17.11.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz


Poznań, 30.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 19.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-19 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-19 11:44:46 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5098 razy