do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa roll-upów i banerów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – BZP-II.272.17.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy - pobierz
Załącznik Nr 4: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Formularz cenowy - pobierz


Poznań, 20.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 30.06.2017 r.

 

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-06-01 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-06-01 12:12:21 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4517 razy