do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalny - DSR-II-1.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1  do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Nr 2A – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2B – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy,  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ  – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 03.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 12.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-09-21 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-21 13:58:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4465 razy