do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Kompleksowa organizacja XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 DPR-III-4-1.434.8.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:
Nr 2 A - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2B – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik Nr 3  – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4-  Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ) - pobierz


Poznań, 15.02.2017 r.

Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej - pobierz
Poprawiony załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ) - pobierz


Poznań, 17.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 20.02.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 28.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-10 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-10 14:56:17 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5351 razy