do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – BZP-III.272.3.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
          Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - pobierz
          Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:
          Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
          Załącznik Nr 2B – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
          Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ-  Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz


Poznań, 27.03.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz
Zmieniony załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - pobierz


Poznań, 30.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 03.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 14.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-23 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-23 12:58:31 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5264 razy