do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby pomieszczenia serwerowni BGW-III.272.1.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2A do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik nr 2B do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik nr 2C do SIWZ – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 2D do SIWZ – Oświadczenie dot. udostępnienia zasobów - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - pobierz

            Załącznik Nr 4a do SOPZ – Projekt Architektoniczno-Budowlany. Architektura - pobierz

            Załącznik Nr 4b do SOPZ – Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacja elektryczna - pobierz

Załącznik Nr 4c do SOPZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy. Instalacja gaśnicza KD-1230 wraz ze sterowaniem i detekcją dymu w pomieszczeniu serwerowni - pobierz

Załącznik Nr 4d do SOPZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej - pobierz

Załącznik Nr 4e do SOPZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy. Instalacje sanitarne wod-kan, c.o., hydrantowa - pobierz

Załącznik Nr 4f do SOPZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy.  Instalacja Teletechniczna - pobierz

Załącznik Nr 4g do SOPZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy. Instalacje Zabezpieczenia Elektronicznego - pobierz

Załącznik Nr 4h do SOPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 23.05.2017 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 29.05.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - pobierz

 


Poznań, 02.06.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 26.06.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-10 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-10 13:55:20 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8245 razy