do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2A  - Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
Załącznik nr 2B  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Załącznik nr 2C do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz

 


Poznań, 28.02.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 20.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-20 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-20 13:40:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5963 razy