do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Miniportal na „Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010 - DT-II.272.3.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik Nr 1A do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ (espd-request - xml) - pobierz

Załącznik Nr 1B do SIWZ - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz

Załącznik Nr 1 C  do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA! Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy (IPU) - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych - pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Dokumentacja Systemu Utrzymania dwuczłonowego autobusu szynowego typu 215M serii SA108 nr KW 215M 0130-1 (w zakresie P4 i P5) - pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Identyfikator postępowania - pobierz i klucz publiczny dla niniejszego postępowania - pobierz

UWAGA! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest plikiem tekstowym przeznaczonym do zaszyfrowania oferty. Nie należy go otwierać w programach typu Word, PDF lub PowerPoint i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 04.09.2019 r.

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Ujednolicona SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ - Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz


Poznań, 18.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 11.10.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-08-09 Henryk Szczefanowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-08-09 11:42:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1159 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020