do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją znak sprawy: BGW-III.272.1.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ
- pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ
-  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

  • Nr 2A – oświadczenie z art 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy Pzp; (spełnienie warunków udziału w postępowaniu) - pobierz
  • Nr 2B  – oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1) w zw. z art 24 ust. 1 pkt 12-22) ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia) - pobierz
  • Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ  – Istotne postanowienia umowy - pobierz        
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – wraz z załącznikami do SOPZ - pobierz
8 (osiem) Załączników do SOPZ (pliki pdf) - załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz


Poznań, 07.12.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiana treści zapisów SIWZ - pobierz


Poznań, 13.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 23.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-11-23 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-23 16:15:28 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2237 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014