do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania), nr postępowania: BGW-III.272.2.2017


Postępowanie prowadzone w dwóch częściach

 

Ogłoszenie o zamówieniu: - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z załącznikami - pobierz

 • Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego – Formularz cenowy - pobierz
 • Załącznik Nr 1B do formularza ofertowego – Zakres funkcjonalny prototypu – dotyczy tylko Części nr 1. - pobierz
 • Załącznik Nr 1C do formularza ofertowego – Opis dostarczanych produktów (opis oferowanego sprzętu i oprogramowania) - pobierz

Załączniki Nr 2

 • Załącznik Nr 2A – formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
 • Załącznik Nr 2B – Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
 • Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3a – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami - dot. Części nr 1. - pobierz

pobierz załączniki od nr 1-12

 • Załącznik nr 1 do umowy: WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE PO STRONIE WYKONAWCY
 • Załącznik nr 2 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA (MATERIAŁÓW, DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA)
 • Załącznik nr 3 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI
 • Załącznik nr 4 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 
 • Załącznik nr 5 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU DOKUMENTACJI
 • Załącznik nr 6 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU SZKOLENIA
 • Załącznik nr 7 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU OPROGRAMOWANIA 
 • Załącznik nr 8 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU ILOŚCIOWEGO SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO
 • Załącznik nr 9 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU JAKOŚCIOWEGO SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO
 • Załącznik nr 12 do umowy: ZASADY USTALANIA PŁATNOŚCI

Załącznik Nr 3b – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami – dot. Części nr 2. - pobierz

pobierz załączniki nr 3 i 4

 • Załącznik nr 3 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA
 • Załącznik nr 4 do umowy: WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU/PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO 

Załącznik Nr 4a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami – dot. Części nr 1. - pobierz

 • Załącznik nr 1 do SOPZ: „Architektura SIPWW” - pobierz
 • Załącznik nr 3 do SOPZ: „Graficzny interfejs użytkownika SIPWW” - pobierz
 • Załącznik nr 4 do SOPZ: „Usługi aplikacyjne, struktura danych tematycznych oraz metadane SIPWW” - pobierz
 • Załącznik nr 5 do SOPZ: „Wymagania szczegółowe wobec Planu Testów” - pobierz
 • Załącznik nr 7 do SOPZ: „Opis funkcjonalności e-usług SIPWW oraz związanych z nimi procesów biznesowych” - pobierz
 • Załącznik nr 8 do SOPZ: „Wymagania szczegółowe w zakresie dostaw, instalacji, konfiguracji i uruchomienia infrastruktury telekomunikacyjnej SIPWW” - pobierz
 • Załącznik nr 9 do SOPZ: „F8WEB SINT Synchroniczne interfejsy integracyjne” - pobierz
 • Załącznik nr 10 do SOPZ: „F8WEB INT Interfejsy komunikacji” - pobierz
 • Załącznik nr 11 do SOPZ: „Graficzne przedstawienie jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego (SWW)” - pobierz
 • Załącznik nr 12 do SOPZ: „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji umowy” (szablon) - pobierz

Załącznik Nr 4b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – dot. Części nr 2. - pobierz

Załącznik Nr 5a – Wykaz dostaw i usług (dot. Części nr 1.) - pobierz

Załącznik Nr 5b – Wykaz dostaw (dot. Części nr 2.) - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób (dot. Części nr 1.) - pobierz

Załącznik Nr 7 – „Opis zasad przygotowania i badania prototypu” - pobierz

Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania - pobierz

Załącznik nr 9 - Klucz publiczny do szyfrowania ofert - postępowanie BGW-III.272.2.2017 - pobierz

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz


Poznań, 26.07.2019 r.

Zawiadomienie o odwołaniach, przesłanie i zamieszczenie kopii odwołań i wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - pobierz
Odwołanie 1 - pobierz
Odwołanie 2 - pobierz


Poznań, 29.07.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz informacja o zmianach Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ - pobierz


Poznań, 02.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - pobierz


Poznań, 07.08.2019

Odpowiedź na odwołania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz1, pobierz2

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Złożenie oferty

Było:

Oferty można składać do dnia 20 sierpnia 2019 r., do godz. 09:00

Jest:

Oferty można składać do dnia 23 sierpnia 2019 r., do godz. 09:00

 

2. Otwarcie ofert

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część A, salka konferencyjna.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część A, salka konferencyjna.


Poznań, 09.08.2019 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 13.08.2019 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-15 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-15 14:03:48 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2389 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014