do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 - znak sprawy DPR-I-2.433.8.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik Nr 1  do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 A do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
Załącznik Nr 2 B do SIWZ  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Załącznik Nr 2 C do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa załącznik Nr 2C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU) - pobierz

Załącznik nr 3 do IPU - Wzór oświadczenia o zwrocie oraz skutecznym usunięciu Danych Osobowych - pobierz
Załącznik nr 4 do IPU - Wzór deklaracji poufności przedstawiciela Wykonawcy badania ewaluacyjnego - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ –   Problemy, szczegółowe pytania badawcze, metody/techniki (do weryfikacji przez Wykonawcę w Raporcie metodologicznym) - pobierz
Załącznik nr 2 do SOPZ –  Informacje uzupełniające niezbędne m.in. przeprowadzenia analiz problemów i pytań badawczych - pobierz
Załącznik nr 3 do SOPZ – Minimalny zakres źródeł danych do analizy desk research - pobierz
Załącznik nr 4 do SOPZ – Wzór tabeli wniosków i rekomendacji - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 7 do SWIZ - Wykaz osób wskazanych na potrzeby przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Zatrudnienie w Zespole badawczym dodatkowej osoby lub osób” - pobierz


Poznań, 07.12.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Pytania i odpowiedzi z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 14.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 08.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-12-03 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-12-03 14:47:18 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2714 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020