do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. : Opracowanie broszury „Invest In Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska. DRG-III-I.433.1.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2: Oświadczenia : 

                Nr 2A - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy Pzp - pobierz

                Nr 2B – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz

                Nr 2C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3: Istotne  postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 5: Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 16.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 


Poznań, 21.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 28.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-11-13 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-13 14:32:46 przez Justyna Ratajewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1232 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014