do góry ^

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych


 

Nazwa sprawy/procedury

 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 332 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby,i adresu albo siedziby i adresu,
  2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja,
  3. informację o tytule prawnym do instalacji,
  4. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji,
  5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji,
  6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.
 2. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, chyba że zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE. L. z 2012 r. t. 181, str. 30 ze zm.), wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami określonymi w tym przepisie,
  4. plan poboru próbek, w przypadku wskazanym w art. 33 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
  5. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
  6. pełnomocnictwo (jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik),
  7. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 3. W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się także:
  1. dokumenty wskazane w pkt 2 lit. a, b i d,
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z warunków określonych w art. 47 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Komisji (UE)nr 601/2012,
  3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w postaci papierowej i postaci elektronicznej.
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. c i d oraz w pkt 3 lit. c, składa się w dwóch egzemplarzach.
 5. Prowadzący instalację nową składa wniosek o wydanie zezwolenia (lub zmianę zezwolenia) nie później niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:
  1. decyzji udzielającej zezwolenia;
  2. decyzji odmawiającej wydania zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia,
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Katarzyna Adamska
tel.: 61 626 64 49
e-mail: katarzyna.adamska@umww.pl

Kamila Kaczmarek
tel.: 61 626 64 60
e-mail: kamila.kaczmarek@umww.pl

Przemysław Rogaliński
tel.: 61 626 64 52
e-mail: przemyslaw.rogalinski@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie wydaje organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.
  Zgodnie z art. 378 ust. 2a i ust. 2aa ustawy Prawo ochrony środowiska – marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a;
  3. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  4. pozwolenia zintegrowanego dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki – o ile jest właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.
 2. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 3. Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. Prowadzący instalację jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany:
  1. zmiany w instalacji skutkującej zmianą charakteru lub sposobu funkcjonowania instalacji, która ma wpływ na poziom działalności,
  2. zmiany nazwy, pod którą prowadzący instalację prowadzi działalność,
  3. zmiany prowadzącego instalację,
  4. łączenia albo podziału instalacji,
  5. zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność zmiany planu monitorowania wielkości emisji, jeżeli zmiana ta ma charakter zmiany istotnej w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.
  Prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem w terminie 30 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności.
 5. W przypadku zmiany, cofnięcia albo wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, organ właściwy do wydania zezwolenia dokonuje analizy zezwolenia i jeżeli w wyniku dokonanych ustaleń stwierdzi potrzebę zmiany tego zezwolenia, wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia.
 6. Do zmiany zezwolenia (na wniosek) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania pozwoleń. Opłata skarbowa wynosi 50% stawki podstawowej jeżeli dotyczy zmiany pozwolenia polegającej na przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
  2. weryfikacji przestrzegania warunków zezwolenia;
  3. sprawozdawczości i statystyki;
  4. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a-c oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody, wymogu prawa, lub gdy są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.   
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-20 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-20 14:45:15 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-13 08:40:46 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 16465 razy