do góry ^

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego – potwierdzenie zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek za granicą (dokument PD U1)


 

Nazwa sprawy/procedury

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego – potwierdzenie zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek za granicą (dokument PD U1)

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy obywateli państw UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii)
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 735 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokument potwierdzający zatrudnienie/ubezpieczenie/pracę na własny rachunek za granicą jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Parter, sala 03

 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Aby po pracy za granicą móc ubiegać się o polski zasiłek dla bezrobotnych, posiadając dokument PD U1/Formularz E 301:

 • Należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego.
 • Okazać w powiatowym urzędzie pracy oryginał dokumentu PD U1 (lub Formularza E 301, jeśli taki został wydany).

Powiatowy urząd pracy przekaże do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie , Pile dokumenty, w oparciu o które w drodze decyzji administracyjnej zostanie ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Decyzję otrzymuje wnioskodawca oraz powiatowy urząd pracy w którym jest on zarejestrowany.

 • W przypadku braku dokumentu PD U1 należy wypełnić wniosek dotyczący ubiegania się przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dokument potwierdzający zatrudnienie /ubezpieczenie/pracę na własny rachunek w krajach UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii.
 • Do wniosku należy dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów świadczących o zatrudnieniu za granicą. Dokumentami tymi są w wybranych krajach:

AUSTRIA

 • Arbeitsbescheinigung (Austriackie zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • Sozialversicherungsnummer (numer ubezpieczenia społecznego/e-card),
 • Formular L-16 - Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (odcinek wypłaty z określeniem podstawy składek)

BELGIA

 • Dokument C4 wydawany przez belgijskiego pracodawcę,
 • liczba godzin przepracowanych podczas jednego dnia lub tygodnia (informacja nieobowiązkowa),
 • Świadectwo rozwiązania stosunku pracy

DANIA

 • Dokument potwierdzający nadanie duńskiego numeru ewidencyjnego (CPR- nummer)

FRANCJA

 • ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,
 • ważnego zezwolenia na pobyt w przypadku obywateli państw spoza UE,
 • numeru ubezpieczenia społecznego / karty ubezpieczenia społecznego (nazywanej również “carte vitale”),
 • zaświadczenia pracodawcy zwanego “Attestation employeur” za każdy okres zatrudnienia objęty wnioskiem

W przypadku braku zaświadczenia pracodawcy zwanego “attestation employeur” za każdy okres zatrudnienia objęty wnioskiem:

 • 4 ostatnie odcinki wypłat,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu za każdy okres zatrudnienia objęty wnioskiem,
 • Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy / referencje od ostatniego pracodawcy lub inny dokument od ostatniego pracodawcy podający datę i przyczynę zakończenia stosunku pracy,
 • W stosownych przypadkach, zaświadczenie o odbyciu stażu i/lub szkolenia

NIEMCY

 • Dokument potwierdzający nadanie numeru klienta z Biura Pośrednictwa Pracy – Arbeitsamt (Stammnummer) oraz numeru ubezpieczeniowego z Kasy Chorych – Krankenkasse,
 • Arbeitsbescheinigung; ersatzweise Kündigung, Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen (zaświadczenie o zatrudnieniu; w przypadku braku zaświadczenia o zatrudnieniu: zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy, umowa o pracę, odcinek wynagrodzenia)
 • Versicherungsnachweis zur freiwilligen Antragspflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung (świadectwo dobrowolnego ubezpieczenia)
 • Bescheinigung zum Bezug von Krankengeld und Mutterschaftsgeld (świadectwo przyznania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego)

HOLANDIA

 • Dokument potwierdzający nadanie Numeru Sofi / Numeru BSN,
 • Kopia umowy o pracę,
 • Kopia pisma o rezygnacji z pracy,
 • Kopia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę lub umowy o wygaśnięciu umowy o pracę,
 • Kopie dwóch ostatnich odcinków wynagrodzenia

WŁOCHY

 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie we Włoszech, Codice fiscale (numer ubezpieczenia społecznego),
 • buste paga (odcinek wynagrodzenia),
 • contratto di lavoro (umowa o pracę),
 • lettera di licenziamento (zawiadomienie o zwolnieniu z pracy)

IRLANDIA

 • Dokument potwierdzający nadanie numeru PPS (Personal Public Service Number),
 • P45 (oświadczenie o uzyskanych dochodach od poprzedniego pracodawcy) i/lub P60 (końcowa deklaracja podatkowa),
 • pierwszy i ostatni odcinek wypłaty (payslip).

NORWEGIA

 • Dokument potwierdzający nadanie norweskiego numeru identyfikacyjnego (informacja nieobowiązkowa)
 • norweski wniosek o wydanie dokumentu PD U1 wypełniony przez norweskiego pracodawcę

HISZPANIA

 • Dokument potwierdzający nadanie Numero de afiliacion (numer ubezpieczenia społecznego) oraz pełne nazwisko,
 • Certificado de empresa (zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu zatrudnienia i podstawie składek),
 • Vida Laboral (raport Ubezpieczenia Społecznego przedstawiający zatrudnienia i zwolnienia z pracy)

WIELKA BRYTANIA

Pierwszy i ostatni odcinek wypłaty (payslip),

 • dokument potwierdzający nadanie National Insurance Number (numer ubezpieczenia),
 • P60 (końcowa deklaracja podatkowa),
 • data wyjazdu wnioskodawcy z Wielkiej Brytanii,
 • P45 (informacje kontrolne od wcześniejszych pracodawców),
 • Pismo od pracodawcy potwierdzające przyczynę zwolnienia.

SZWECJA

Dokument potwierdzający nadanie szwedzkiego numeru identyfikacyjnego (Personnummer) oraz deklaracja przynależności do Kasy Ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Zatrudnieni:

 • Formularz ”Arbetsgivarintyg” (świadectwo zatrudnienia),
 • W stosownym przypadku: zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • W stosownym przypadku: informacja o odprawach pieniężnych

Samozatrudnieni:

 • Formularz ”Arbetsintyg för företagare” (formularz pracy dla osób samozatrudnionych),
 • Dokumentacja wyrejestrowania i likwidacji, w przypadku trwałego zamknięcia działalności gospodarczej,
 • Dokument potwierdzający zakończenie działalności gospodarczej lub jej przeniesienie na nowego właściciela

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy przesłać pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile albo złożyć w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.

 • Wojewódzki Urząd Pracy wystąpi do właściwej instytucji ds. bezrobocia w kraju w którym miało miejsce zatrudnienie o wydanie dokumentu PD U1.
 • Po uzyskaniu ww. dokumentu z zagranicznej instytucji właściwej w drodze decyzji administracyjnej zostanie ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych sumując okres zatrudnienia w Polsce i za granicą. Decyzję otrzymuje wnioskodawca oraz powiatowy urząd pracy w którym jest on zarejestrowany.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy etapu wnioskowania.

Określony w decyzji administracyjnej w sprawie przyznania/odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

pracownik Oddziału ds. Pośrednictwa Pracy Wydziału Aktywizacji Zawodowej

 

Dodatkowe informacje

http://wuppoznan.praca.gov.pl/wnioskowanie-o-dokument-pd-u1-potwierdzajacy-zatrudnienie/ubezpieczenie/prace-na-wlasny-rachunek-za-granica

tel.: tel.: 61 846 38 05, 846 38 32, 846 38 08Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-18 Barbara Kwapiszewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-18 08:51:40 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-05-12 14:26:40 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 12140 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023