do góry ^

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego – potwierdzenie zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek w Polsce (dokument PD U1)


 

Nazwa sprawy/procedury

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego – potwierdzenie zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek w Polsce (dokument PD U1)

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy obywateli państw UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii  )
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 735 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego pracę na terenie Polski  jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Parter, sala 03

 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego zatrudnienie w Polsce.

Dokument PD U1 wydawany jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, która zgłosi się w tej sprawie bezpośrednio do WUP.

 1. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, które zostaną odesłane wraz z dokumentem PD U1 na wskazany adres.
  Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym  lub doradcą podatkowym (zgodnie z art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
 2. Wykaz dokumentów będących podstawą do wydania dokumentu PD U1, tj. m.in.:
  • Świadectwa pracy w przypadku umów o pracę,
  • Zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z ZUS z informacją o miesięcznych kwotach wynagrodzenia z podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej (w przypadku umowy o pracę w niepełnym wymiarze),
  • Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy z informacją o miesięcznych kwotach wynagrodzenia z podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej (w przypadku cywilno-prawnych umów o pracę  - umowy zlecenia),
  • Zaświadczenie z ZUS o okresie wykonywania działalności gospodarczej, podstawie od jakiej opłacono składki oraz faktycznie odprowadzonych składkach na Fundusz Pracy (w przypadku samozatrudnienia),
  • Zaświadczenie z ZUS o wypłaconych świadczeniach w przypadku macierzyństwa lub chorobowy po zakończeniu zatrudnienia,
  • Zaświadczenie z zakładu penitencjarnego o wykonywaniu pracy podczas odbywania kary więzienia,
  • Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełniającej (WKU) lub książeczka wojskowa,
  • Zaświadczenie z oddziału KRUS o okresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników.

WUP sporządza dokument potwierdzający zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek w dwóch jednakowych egzemplarzach – egzemplarz dla wnioskodawcy wydawany jest po uprzednim pisemnym potwierdzeniu odbioru dokumentu lub gdy niemożliwe jest odebranie dokumentu przez wnioskodawcę, dokument wysyła się na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

pracownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy Wydziału Aktywizacji Zawodowej

 

Dodatkowe informacje

http://wuppoznan.praca.gov.pl/wydawanie-przez-wup-dokumentu-pd-u1-potwierdzajacego-zatrudnienie/-ubezpieczenie/-prace-na-wlasny-rachunek-w-polsce

tel.: 61 846 38 05, 846 38 32, 846 38 08Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-18 Barbara Kwapiszewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-18 09:32:09 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-05-12 14:14:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 8313 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023