do góry ^

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do innego kraju UE/EOG/Szwajcarii


 

Nazwa sprawy/procedury

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do innego kraju UE/EOG/Szwajcarii

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy obywateli państw UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii)
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 475).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego prawo do zachowania zasiłku podczas poszukiwania pracy w państwach UE/EOG/Szwajcarii/ jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Parter, sala 03

 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej/EOG/Szwajcarii oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicę. W tym celu musi uzyskać Dokument PD U2. Transfer zasiłku do innego kraju UE/EOG/Szwajcarii może trwać do 3 miesięcy. Jednakże w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.

Dokument PD U2 wydawany jest na wniosek bezrobotnego przez wojewódzki urząd pracy, na podstawie informacji zawartych w zaświadczeniu wydawanym przez powiatowy urząd pracy. 
Wypłata transferowanego świadczenia realizowana jest przez powiatowy urząd pracy, który przyznał prawo do zasiłku dla bezrobotnych na konto wskazane przez bezrobotnego. Całkowity okres transferu zasiłku wskazany jest w Dokumencie PD U2.

W przypadku transferu zasiłku dla bezrobotnych z Polski do UE/EOG/Szwajcarii, do wniosku o Dokument PD U2 należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydawane przez powiatowy urząd pracy. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje:

 • Potwierdzenie zarejestrowania bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnego z prawem do zasiłku.
 • Datę rejestracji bezrobotnego.
 • Okres, na który przysługuje zasiłek.
 • Kwotę zasiłku netto.
 • Informację o odmowie przyjęcia bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Informację o planowaniu działań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnego w okresie przed lub w czasie planowanego okresu poszukiwania pracy za granicą.
 • Informację o pozostawaniu w dyspozycji powiatowego urzędu pracy minimum w ciągu ostatnich czterech tygodni przed dniem wyjazdu.
 • Informację o korzystaniu z prawa transferu zasiłku za granicę w danym okresie pozostawania bez pracy.

WUP odmawia wydania Dokumentu PD U2 w przypadkach gdy:

 • PUP zamierza zastosować wobec bezrobotnego dostępne środki aktywizacji zawodowej (np. planuje szkolenie, roboty publiczne, itd.).
 • Osoba posiadająca status bezrobotnego odmówiła jakiejkolwiek formy aktywizacji zawodowej.
 • Bezrobotny pozostawał w dyspozycji powiatowego urzędu pracy w okresie krótszym niż cztery tygodnie przed datą planowanego wyjazdu (w szczególnych przypadkach, na wniosek bezrobotnego organ wydający dokument może skrócić ten okres).

Jeżeli bezrobotny nie spełnia wymogów określonych w przepisach, wojewódzki urząd pracy odmawia wydania: 

 • Dokumentu PD U2 w drodze postanowienia, które jest przesyłane do bezrobotnego oraz właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

pracownik Oddziału ds. Pośrednictwa Pracy Wydziału Aktywizacji Zawodowej

 

Dodatkowe informacje

http://wuppoznan.praca.gov.pl/transfer-zasilku-dla-bezrobotnych

tel.: 61 846 38 05, 846 38 32, 846 38 08Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-18 Barbara Kwapiszewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-18 12:59:47 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-04-15 12:23:39 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 13637 razy
UMWW ©2024