do góry ^

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


 

Nazwa sprawy/procedury

Udostępnianie dokumentacji  przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do celów naukowych.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – (Dz.U.2020.164 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – (Dz.U.2022.902)
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie dokumentacji z Archiwum Zakładowego.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek można przesłać pocztą na adres:

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Dokumentacja udostępniana jest niezwłocznie po wydaniu zezwolenia (wyrażeniu zgody) na jej udostępnienie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Do udostępnienia dokumentacji z archiwum zakładowego osobom spoza podmiotu, wymagane jest zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub osoby przez niego upoważnionej, na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Marszałek rozpatruje wniosek oraz podejmuje decyzję w celu wydania zezwolenia (wyrażenia zgody) na udostępnienie dokumentacji.
 3. Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej o decyzji Marszałka.
 4. Zgodnie z art. 16b ust. 1  ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dostęp do materiałów archiwalnych podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ze względu na ochronę dóbr osobistych oraz danych osobowych.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Bartosz Głubisz
Koordynator Czynności Kancelaryjnych
Archiwum Zakładowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 77 95
e-mail: bartosz.glubisz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Osoba korzystająca z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji.
 2. Niedopuszczalne jest:
  1. wyłączanie z udostępnianej dokumentacji pojedynczych przesyłek i pism,
  2. przekazywanie dokumentacji innym osobom lub jednostkom organizacyjnym,
  3. nanoszenie na dokumentacji na nośniku papierowym adnotacji i uwag.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o udostępnienie dokumentacji z Archiwum Zakładowego - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-09 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-09 15:47:49 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-05-23 07:53:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 15085 razy
UMWW ©2024