do góry ^

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


 

Nazwa sprawy/procedury

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Podstawa prawna

Art. 9b ust. 4 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją określoną w § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz. 1574).

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,
pok. 534

 

Termin załatwienia sprawy

 1. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 2. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Analiza formalna dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. W przypadku braków formalnych w złożonej dokumentacji, wnioskodawca zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni.
 2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
  1. dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego,
  2. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 3. Wydanie decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do organu, który sprawuje nadzór pedagogiczny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Elżbieta Płuciennik

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34 pokój 534
61-714 Poznań
tel. 61 62 66 579
e-mail elzbieta.pluciennik@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

O terminie i miejscu egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:  nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 5. Dane osobowe będą przechowywane 50 lat zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Joanna Ganowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 14:26:08 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-04 10:42:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 13534 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023