do góry ^

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji


 

Nazwa sprawy/procedury

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) 
  Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego (podejmowana co roku)

 

Wymagane dokumenty

 1. ​Oferta zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komisji do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057)
 2. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zgodny z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 3. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu zawierający aktualne dane.
 4. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
 5. Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursowym.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
 

 

Termin załatwienia sprawy

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w dziedzinie edukacji jest zamieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Departamentu Edukacji i Nauki, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Termin składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu jest co roku wskazywany w ogłoszeniu konkursowym.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (nie decyduje data stempla pocztowego).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 3. Oferty są rozpatrywane:
  • pod względem formalnym przez Departament Edukacji i Nauki,
  • pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
 4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje w formie uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Edukacji i Nauki i nie będą odsyłane oferentowi.
 7. Realizacja zadania zleconego organizacji pozarządowej następuje po zawarciu umowy.
 8. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania oraz dokonanie korekty kalkulacji kosztów projektu (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie).
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.
   

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Aleksandra Grobelna
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 86
e-mail: aleksandra.grobelna@umww.pl

Joanna Musiołowska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 98
e-mail: joanna.musiolowska@umww.pl

Ewa Wesołowska-Nowak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 78
e-mail: ewa.wesolowska@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji PublicznejOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Joanna Ganowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 13:55:02 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-09-01 09:15:36 przez Karolina Pyterek

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12710 razy
UMWW ©2024