do góry ^

Składanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji WRPO oraz FEW


 

Nazwa sprawy/procedury

Składanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji WRPO oraz FEW

 

Podstawa prawna

Art. 14a ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), art. 14 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie przekazywane do Rzecznika powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu), dane do kontaktu, telefon kontaktowy,
  • szczegółowy opis sprawy ze wskazaniem (jeśli to możliwe) numeru działania, umowy, nazwy Beneficjenta oraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia mogą dotyczyć przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur, niejasności, braku stosownych informacji, złej organizacji procedur, niewłaściwej obsługi lub utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy. Zgłoszenia mogą mieć również charakter postulatów zmian i usprawnień w realizacji WRPO oraz FEW.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Rzecznik Funduszy Europejskich

Departament Kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. +48 506 739 882
e-mail: rzecznik.fe@umww.pl

 

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

  • Zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich może dokonać wnioskodawca, beneficjent oraz każdy inny podmiot zainteresowany wdrażaniem WRPO oraz FEW
  • Rzecznik Funduszy Europejskich rozpatruje zgłoszenie pozyskując niezbędne informacje od instytucji zaangażowanych w realizację WRPO oraz FEW. Po przeanalizowaniu sprawy informuje zgłaszającego o zajętym przez siebie stanowisku w danej sprawie.
  • Rzecznik Funduszy Europejskich udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie.
  • Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Rzecznik Funduszy Europejskich – Anna Ratajczak
tel. +48 506 739 882, e-mail: rzecznik.fe@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Formularz zgłoszeniowy - https://wrpo.wielkopolskie.pl/zgloszenie-do-rzecznika-funduszy-europejskichOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-20 Anita Kędziora
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-20 11:36:07 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-12-04 08:44:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 49608 razy
UMWW ©2024