do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Miniportal na „Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010 - DT-II.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik Nr 1A do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ (espd-request - xml) - pobierz
Załącznik Nr 1B do SIWZ - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - pobierz
Załącznik Nr 1 C  do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

UWAGA! Wykonawca składa załącznik Nr 1C w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Dokumentacja Systemu Utrzymania dwuczłonowego autobusu szynowego typu 215M serii SA108 nr KW 215M 0130-1 (w zakresie P4 i P5) - pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ – Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania - pobierz

UWAGA! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest plikiem tekstowym przeznaczonym do zaszyfrowania oferty. Nie należy go otwierać w programach typu Word, PDF lub PowerPoint i kojarzyć z innymi aplikacjami - pobierz

Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 13.03.2020 r.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Ujednolicona treść SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy - pobierz
Ujednolicony Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowne - pobierz
Ujednolicony Załącznik nr 4 do SIWZ - wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych - pobierz
Ujednolicony Załącznik nr 5 do SIWZ - zestawienie cen jednostkowych prac modernizacyjnych autobusu szynowego SA108-010 - pobierz

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).


Poznań, 18.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 1 - pobierz


Poznań, 26.03.2020 r.

Modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu - pobierz


Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).


Poznań, 30.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - pobierz


Poznań, 16.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 01.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-18 Henryk Szczefanowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-18 10:15:26 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-06-01 11:37:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1927 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020