do góry ^

Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683)

 

zawiadamiam

 

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt dostępny będzie do wglądu od dnia 20 listopada 2020 r.:

  • w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, V piętro, pokój nr 523 w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu http://bip.umww.pl/ w zakładce: Urząd Marszałkowski/Ogłoszenia.

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ww. ustawy w terminie od 20 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określeniem położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości, a także wskazanie numeru obwodu łowieckiego, w którym położona jest nieruchomość.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki do ww. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dostępne są pod poniżej, natomiast interaktywna mapa terenów wyłączonych dostępna jest pod linkiem:
mapa terenów wyłączonych

W przypadku pytań proszę o kontakt z Oddziałem Rolnictwa i Łowiectwa w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod numerem telefonu (61) 62-66-506 lub (61) 62-66-507.

 

Podczas wizyty w Urzędzie obowiązywać będą wszystkie zasady wprowadzonego reżimu sanitarnego, dotyczące w szczególności zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. Przed wejściem do miejsca wyłożenia Projektu, konieczna będzie dezynfekcja dłoni. Osoby, które przejawiają objawy infekcji układu oddechowego takie jak kaszel, duszności czy katar, mają podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę, powinny pozostać w domu.

 

Załączniki:

  1. obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz
  2. projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierz
  3. załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – rejestr powierzchniowy - pobierz
  4. załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – mapa województwa wielkopolskiego - pobierz
  5. załącznik nr 3 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – mapy obwodów łowieckich
  6. załącznik nr 4 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – opis granic - pobierz
  7. załącznik nr 5 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – zestawienie nieuwzględnionych uwag i opinii - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-11-10 Szymon Wdowczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-11-10 14:24:40 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-02-26 14:16:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 17386 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023