do góry ^

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku


W dniu 27 stycznia 2020 r. Radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwałą nr XVI/287/20 Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. W Strategii wskazuje się na nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem funkcjonalnym. Ma on przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszego województwa i opowiadać na zidentyfikowane wyzwania, które stoją przed Wielkopolską w najbliższym czasie. Został on tak zaprojektowany, aby zapewnić rozwój naszego województwa jako społecznie, gospodarczo i terytorialnie zrównoważony oraz, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz wykorzystywane miejscowe zasoby i potencjały wszystkich obszarów województwa.

Zgodnie z zamysłem opracowanie przyjęło bardziej operacyjną formę. Dzięki czemu już na poziomie dokumentu strategicznego wskazuje się na kluczowe działania prorozwojowe istotne dla poprawy jakości życia Wielkopolan.

W Strategii mocno akcentuje się aspekt współpracy. Była ona podjęta już na etapie przygotowania dokumentu i będzie kontynuowana na etapie jej wdrażania i monitorowania. Jak pokazuje doświadczenie, wielowymiarowa współpraca aktywizuje, inspiruje i wspiera w osiąganiu celów, przyczynia się do tworzenia dobrej jakości dokumentów i projektów.

Z treścią dokumentu można zapoznać się klikając w poniżej zamieszczony plik. Do projektu Strategii została wykonana Prognoza oddziaływania na środowisko (będąca elementem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko). W ramach Prognozy dokonano oceny istniejącego stanu środowiska, oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania Strategii, zidentyfikowano problemy związane z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji Strategii i celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym. Opracowana Prognoza została poddana konsultacjom społecznym, a także uzyskała opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Uchwała Nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. - pobierz
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.- pobierz
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Wielkopolska 2030 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-03 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-07-03 15:09:13 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-07-16 18:11:10 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 17760 razy
UMWW ©2024