do góry ^

Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu


Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:

 1. wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji za opłatą osobę spełniającą warunki określone w art. 87, ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 r., poz. 978 tj. ze zm.),
 2. wydaje zaświadczenie o wpisie,
 3. nadaje numer ewidencyjny.

W ewidencji umieszcza się następujące dane psychologa:

 1. numer ewidencyjny,
 2. imię i nazwisko
 3. numer PESEL lub w przypadku jego nieposiadania serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
 4. oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania
 5. datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Uprawniony psycholog jest zobowiązany przekazać marszałkowi województwa:

 1. oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
 2. informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

 

Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych

Szanowna/y Pani/Pan,

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i jej prowadzenia oraz archiwizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, stanowią one kategorię archiwalną oznaczoną symbolem „A” tzn.: zaliczają się do dokumentacji mającej trwałą wartość historyczną przewidzianą do przekazania do Archiwum Państwowego.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje nie uzyskaniem wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Osoba prowadząca sprawy:

Mariola Tarnawska-Rzeszczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zdrowia
ul. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 63 70

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Szczegóły dotyczące procedury wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu znajdują się na stronie BIP Urzędu w zakładce „Do załatwienia w Urzędzie/Sprawy Zdrowie” - http://www.bipumww.hsi.pl/292---293---kategoria_sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie---kategoria_sprawy-zdrowie.

Ewidencja jest do wglądu w siedzibie Departamentu Zdrowia po spełnieniu wymogów dot. ochrony danych osobowych.

Pliki do pobrania:Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2007-12-31 Iwona Rakowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-12-31 10:47:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 10053 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021