do góry ^

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 r., poz. 978 tj. ze zm.) rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, który:

 1. dokonuje wpisu do ww. rejestru za opłatą,
 2. wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

W rejestrze umieszcza się następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy ora oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. numer  w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS
  – o ile są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile posiada;
 5. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
 6. imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numer ewidencyjnym.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do rejestru, pisemną informację o wszelkich zmianach w zakresie ww. danych w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Szczegóły dotyczące procedury wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu znajdują się na stronie BIP Urzędu w zakładce „Do załatwienia w Urzędzie/Sprawy Zdrowie” - http://www.bip.umww.pl/292---293---kategoria_sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie---kategoria_sprawy-zdrowie.

 

Pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Na podstawie art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych

Szanowna/y Pani/Pan,

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i jej prowadzenia oraz archiwizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, stanowią one kategorię archiwalną oznaczoną symbolem „A” tzn.: zaliczają się do dokumentacji mającej trwałą wartość historyczną przewidzianą do przekazania do Archiwum Państwowego.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje nie uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom danych: zgodnie z art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców rejestr działalności regulowanej jest jawny i jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Osoba prowadząca sprawy:

Mariola Tarnawska-Reszczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zdrowia
ul. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. (61) 626-63-70

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestr - pobierz
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2007-12-31 Iwona Rakowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-12-31 10:43:21 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-23 12:38:08 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 11110 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020