do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 14.04.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1861/2016

odmowy wypłaty odszkodowania

Uchwała

 1.  

1862/2016

opinii dotyczącej przejęcia w trwały zarząd części nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 360/3, 361/3, 358/3, 365/3, 353/3 353/5, 353/6, 360/1, 361/1, 358/1, 365/1, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2 obręb Parzęczewo i 28/3, 28/5, 19/3, 19/5, 18/3, 39/10, 40/1, 41/4, 47/3, 18/1, 37/2, 37/1, 43/1, 43/2, 47/1 obręb Goździchowo, gmina Kamieniec, przeznaczonych pod „Zbiornik wodny Kamieniec”

Uchwała

 1.  

1863/2016

upoważnienia Pani Elżbiety Kabzińskiej – Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Osiągnij sukces na rynku pracy - podnieś swoje kwalifikacje zawodowe w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała

 1.  

1864/2016

zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1865/2016

przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2017 r. przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych

Uchwała

 1.  

1866/2016

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1867/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1868/2016

zatwierdzenia zmian do „Planu zatrudnienia kadr na rok 2016 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1869/2016

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1870/2016

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pn. „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1871/2016

zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Uchwała

 1.  

1872/2016

wydzierżawienia nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie

Uchwała

 1.  

1873/2016

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Prezydenta Miasta Gniezna (przebudowa sieci gazowej)

Uchwała

 1.  

1874/2016

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane przez Prezydenta Miasta Gniezna (rozbudowa drogi)

Uchwała

 1.  

1875/2016

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1876/2016

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w spawach wieczysto księgowych

Uchwała

 1.  

1877/2016

wyrażenia zgody na użyczanie pomieszczeń użytkowych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1878/2016

wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości na cele wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Uchwała

 1.  

1879/2016

wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1880/2016

wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczenia użytkowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1881/2016

wyrażenia zgody na wykonanie tymczasowego połączenia komunikacyjnego

Uchwała

 1.  

1882/2016

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Miasta Gniezna

Uchwała

 1.  

1883/2016

uzgodnienia odwołania Pana Lechosława Ochockiego ze stanowiska zastępcy dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Uchwała

 1.  

1884/2016

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Pani Joanny Nowak na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie bez przeprowadzania konkursu oraz do innych właściwych podmiotów w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania

Uchwała

 1.  

1885/2016

zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1886/2016

zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert

Uchwała

 1.  

1887/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia - zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV - w roku 2016

Uchwała

 1.  

1888/2016

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016

Uchwała

 1.  

1889/2016

przyjęcia Programu Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na lata 2016-2022

Uchwała

 1.  

1891/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-04-14 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-17 11:24:00 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1799 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014