do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 06.07.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

765/2015

przyjęcia zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

2.

766/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na opracowanie Przewodnika dla inwestora pn. „Invest in Wielkopolska”

Uchwała

3.

767/2015

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” nieruchomości położonych w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo

Uchwała

4.

768/2015

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” nieruchomości położonych w gminie Trzcinica

Uchwała

5.

769/2015

przekazania informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2014 roku Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

6.

770/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013.

Uchwała

7.

771/2015

zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

8.

772/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

9.

773/2015

zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Uchwała

10.

774/2015

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (U-19.1/PROW1/z)

Uchwała

11.

775/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-352-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020

Uchwała

12.

776/2015

przyjęcia Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała

13.

777/2015

udzielenia upoważnień Panu Krzysztofowi Grabowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego;

Uchwała

14.

778/2015

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Uchwała

15.

779/2015

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na VIII sesji w dniu 29 czerwca 2015 roku

Uchwała

16.

780/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach
2005 – 2015”

Uchwała

17.

781/2015

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10”

Uchwała

18.

782/2015

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla w zakresie w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów”

Uchwała

19.

783/2015

wyrażenia zgody na wynajmowanie powierzchni przez Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie

Uchwała

20.

784/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Liberskiemu, Geodecie Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu „System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”

Uchwała

21.

785/2015

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej i powołania komisji przetargowej

Uchwała

22.

786/2015

wyrażenia zgody na wymianę linii napowietrznej na nieruchomości położonej w obrębie Drapak

Uchwała

23.

788/2015

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

Uchwała

24.

789/2015

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2015.

Uchwała

25.

790/2015

nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu wyposażenia meblowego – aneks kuchenny na V piętrze ul. Piekary 17 Poznań stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”.

Uchwała

26.

791/2015

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na dostawę i uruchomienie fizycznego łącza szerokopasmowej transmisji danych dla zapewnienia wysokiej sprawności i dostępności przesyłania danych między wybranymi podmiotami leczniczymi w ramach projektu „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” oraz dla zapewnienia wysokiej dostępności i efektywności usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”.

Uchwała

27.

792/2015

zmieniającej Uchwałę Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-06 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-08-24 08:46:49 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8670 razy