do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 10.12.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1371/2015

w sprawie przyjęcia projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” i skierowaniu go do konsultacji społecznych

Uchwała

 1.  

1372/2015

zmieniająca Uchwałę Nr 4173/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia gry terenowej dla użytkowników aplikacji mobilnej pn. „27 Grudnia” przygotowanej w ramach projektu GPS wielkopolska

Uchwała

 1.  

1373/2015

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2016

Uchwała

 1.  

1374/2015

w sprawie przyznania nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy sportowych za szczególne zasługi dla sportu w roku 2015

Uchwała

 1.  

1375/2015

zmieniająca uchwałę Nr 276/2015 ZWW z 25.02.2015 r.  w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2015 UMWW w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1376/2015

powołania Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2016 rok

Uchwała

 1.  

1377/2015

podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie innych fakultatywnych zadań

Uchwała

 1.  

1378/2015

podziału środków Funduszu Pracy na lata 2016-2018 pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 149, ze zm.)

Uchwała

 1.  

1379/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-349-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1380/2015

wyrażenia zgody na prace remontowe w budynku  położonym  w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 27

Uchwała

 1.  

1381/2015

przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Kalisz);

Uchwała

 1.  

1382/2015

przeprowadzenia szóstego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej ( Kowanówko)

Uchwała

 1.  

1383/2015

przeprowadzenia szóstego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Zamość)

Uchwała

 1.  

1384/2015

wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku szkoły w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej 20

Uchwała

 1.  

1385/2015

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. na cele budowlane;

Uchwała

 1.  

1386/2015

przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie;

Uchwała

 1.  

1387/2015

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych, tj. centralki telefonicznej Slican CCT, znajdującej się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu;

Uchwała

 1.  

1388/2015

wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu;

Uchwała

 1.  

1389/2015

określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Województwa Wielkopolskiego, pozostające w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie będące w dyspozycji wojewódzkich jednostek organizacyjnych;

Uchwała

 1.  

1390/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp;

Uchwała

 1.  

1391/2015

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu;

Uchwała

 1.  

1392/2015

wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie.

Uchwała

 1.  

1393/2015

opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd części nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 883/1, obręb Pawłowo, gmina Jutrosin, przeznaczonej pod wał przeciwpowodziowy rzeki Borownicy

Uchwała

 1.  

1394/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2016;

Uchwała

 1.  

1396/2015

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XII sesji w dniu 30 listopada 2015 roku

Uchwała

 1.  

1397/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usługi dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” (miesięcznik) jako dodatku załączanego do czasopism na terenie województwa wielkopolskiego, w podziale na 6 części, w okresie od lutego 2016 roku do stycznia 2017 roku włącznie

Uchwała

 1.  

1398/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1399/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług.” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1401/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego powykonawczego dla projektów: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I”, „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II” oraz „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług

Uchwała

 1.  

1402/2015

aktualizacji na rok 2015 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialnych za realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

Uchwała

 1.  

1403/2015

przyjęcia XLVII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1404/2015

wyboru dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap IV” zgłoszonego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1405/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1406/2015

zmiany uchwały nr 398/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Program Operacyjnym na lata 2014

Uchwała

 1.  

1407/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

Uchwała

 1.  

1408/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1409/2015

upoważnienia Pana Włodzimierza Mazurkiewicza Dyrektora Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn.„ Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego”

Uchwała

 1.  

1411/2015

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1412/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-10 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-01-22 10:52:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6445 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021