do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 16.07.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

793/2015

przyjęcia Książki Procedur dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(PO RYBY 2007-2013).

Uchwała

2.

794/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-354-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o płatność dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020.

Uchwała

3.

795/2015

przyjęcia wzoru aneksu do umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w zakresie operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnych grupy rybackich oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Uchwała

4.

796/2015

udzielenia pełnomocnictwa Pani Anicie Kędziorze – Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ds. Płatności i Monitorowania do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała

5.

797/2015

powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim

Uchwała

6.

798/2015

powołania Likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

Uchwała

7.

799/2015

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni

Uchwała

8.

800/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Ewy Kubsik

Uchwała

9.

801/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Petzke

Uchwała

10.

802/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Bartłomieja Matyby

Uchwała

11.

803/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Mirosławy Miarki

Uchwała

12.

804/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Joanny Koterby

Uchwała

13.

805/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marceliny Grochowskiej

Uchwała

14.

806/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Anny Dagmary Pozierak

Uchwała

15.

807/2015

nieodpłatnego nabycia przez Województwo Wielkopolskie od Agencji Nieruchomości Rolnych- Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w miejscowości Skrzynki

Uchwała

16.

808/2015

wyrażenia zgody na przeprowadzenie przebudowy budynku przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała

17.

809/2015

wyrażenia zgody na wynajmowanie sal dydaktycznych i auli przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Uchwała

18.

810/2015

wyrażenia zgody na termomodernizację budynku posadowionego w Lesznie, przy ul. Bolesława Chrobrego 15,

Uchwała

19.

811/2015

wyrażenia zgody na termomodernizację budynku posadowionego w Ostrowie Wlkp., przy ul. Limanowskiego 17

Uchwała

20.

812/2015

przyjęcia „Planu wykorzystania nieruchomości Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2017”

Uchwała

21.

813/2015

wyrażenia zgody na wycięcie krzewów na terenie nieruchomości położonej w Bninie

Uchwała

22.

814/2015

przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do projektu „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach COMPETE IN”

Uchwała

23.

815/2015

zatwierdzenia Zasad Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w zakresie korzystania z pomocy technicznej – Oś priorytetowa 10

Uchwała

24.

816/2015

identyfikacji projektów z zakresu pomocy technicznej realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawartych w Planie Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. jako projektów pozakonkursowych w ramach WRPO 2014+.

Uchwała

25.

817/2015

identyfikacji projektu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 (IP WRPO 2007-2013) w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) jako projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+.

Uchwała

26.

818/2015

identyfikacji projektów z zakresu pomocy technicznej realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucję Pośredniczącą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (IP WRPO 2014+) w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna  WRPO 2014+,  jako projektów pozakonkursowych.

Uchwała

27.

819/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

28.

820/2015

zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

29.

821/2015

zmiany Regulaminu Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

30.

822/2015

wyboru podmiotów badających sprawozdania finansowe za 2015 rok podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

Uchwała

31.

823/2015

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017

Uchwała

32.

824/2015

określenia kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej

Uchwała

33.

825/2015

zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert

Uchwała

34.

826/2015

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015.

Uchwała

35.

827/2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultury w roku 2015

Uchwała

36.

828/2015

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

37.

829/2015

powołania komisji przetargowej, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomorskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała

38.

830/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-16 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-08-26 14:15:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6798 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021