do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 19.11.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1303/2015

zatwierdzenie trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016  roku

Uchwała

 1.  

1304/2015

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku

Uchwała

 1.  

1305/2015

zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1306/2015

zatwierdzenia rocznego programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2016 r.

Uchwała

 1.  

1307/2015

zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2016 r.

Uchwała

 1.  

1308/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-008/v.12/z Książki procedur monitorowania i sprawozdawczości – procedury dotyczącej monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw.

Uchwała

 1.  

1309/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Uchwała

 1.  

1310/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1313/2015

zmiany uchwały nr 496/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm.

Uchwała

 1.  

1314/2015

zmiany uchwały nr 497/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

 1.  

1315/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

 1.  

1316/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  zgłoszonego w ramach projektu kluczowego  „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na  lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1317/2015

nieodpłatnego przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego państwowej jednostki budżetowej, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

Uchwała

 1.  

1318/2015

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa (przekazanie urządzeń kanalizacji deszczowej Gminie Wronki)

Uchwała

 1.  

1319/2015

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa (podpisanie porozumienia)

Uchwała

 1.  

1320/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1321/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1322/2015

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016

Uchwała

 1.  

1323/2015

zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie audytu zewnętrznego powykonawczego dla projektów „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi  podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” oraz „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

1324/2015

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

Uchwała

 1.  

1325/2015

wyboru do dofinansowania indywidulanego projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” zgłoszonego w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1326/2015

przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

 1.  

1327/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

 1.  

1328/2015

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1329/2015

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Pani Hannie Mieszale Kierownikowi Oddziału Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Uchwała

 1.  

1330/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-11-19 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-09 14:46:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6266 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021