do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 30.06.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

730/2015

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2015 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

2.

731/2015

powołania komisji przetargowej, przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego na najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2015 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

3.

732/2015

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Uchwała

4.

734/2015

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Pani Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu bez przeprowadzania konkursu oraz do innych właściwych podmiotów w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania

Uchwała

5.

735/2015

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie Pana Piotra Kruszczyńskiego na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu bez przeprowadzania konkursu oraz do innych właściwych podmiotów w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania

Uchwała

6.

736/2015

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji szczegółowych 

Uchwała

7.

737/2015

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Uchwała

8.

738/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Pleszew.

Uchwała

9.

739/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie sal wykładowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Uchwała

10.

740/2015

 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (Jarocin)

Uchwała

11.

741/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (Środa Wlkp.)

Uchwała

12.

742/2015

wyrażenia zgody na dysponowanie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu nieruchomościami położonymi w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 na cele budowlane

Uchwała

13.

743/2015

przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Śremie

Uchwała

14.

744/2015

wyrażenia zgody na dysponowanie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 na cele budowlane

Uchwała

15.

745/2015

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

16.

746/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

17.

747/2015

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

18.

748/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała

19.

751/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015

Uchwała

20.

752/2015

pozbawienia i przyznania stypendium sportowego na rok 2014/2015

Uchwała

21.

753/2015

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu i powołania Komisji Konkursowej

Uchwała

22.

754/2015

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019

Uchwała

23.

755/2015

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015

Uchwała

24.

756/2015

dokonania darowizny na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Uchwała

25.

757/2015

zmiany uchwały nr 4439 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

26.

758/2015

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

27.

759/2015

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

28.

760/2015

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

29.

761/2015

dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

30.

762/2015

dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

31.

763/2015

zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

32.

764/2015

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-06-30 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-08-20 11:47:05 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6289 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021