do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 31.12.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1462/2015

zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

1465/2015

udzielenia pełnomocnictwa p. Pawłowi Katarzyńskiemu Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1466/2015

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Uchwała

 1.  

1467/2015

upoważnienia p. Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do przeprowadzania postępowań przetargowych na sprzedaż i wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1468/2015

upoważnienia p. Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi

Uchwała

 1.  

1469/2015

ustanowienia Podmiotu reprezentującego Beneficjenta

Uchwała

 1.  

1470/2015

udzielenia pełnomocnictwa procesowego Pani Beacie Matelskiej – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie;

Uchwała

 1.  

1471/2015

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016

Uchwała

 1.  

1472/2015

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017

Uchwała

 1.  

1473/2015

ogłoszenia konkursu na przygotowanie i realizację Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

1474/2015

przyjęcia wzoru umowy dotyczącej infrastruktury powstałej w ramach projektu pn. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

1475/2015

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XIII sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku.

Uchwała

 1.  

1477/2015

przyjęcia sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2011-2013.

Uchwała

 1.  

1478/2015

określenia wysokości dotacji na rok 2016 na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy wieloletnie na lata 2015-2017.

Uchwała

 1.  

1479/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała

 1.  

1480/2015

ogłoszenia otwartego naboru partnerów do projektu pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała

 1.  

1481/2015

wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Sielinku, Marszewie i Gołaszynie

Uchwała

 1.  

1482/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń wraz z prawem do korzystania z powierzchni wspólnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1483/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1484/2015

zmiany Uchwały Nr 1404/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru do dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” zgłoszonego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO).

Uchwała

 1.  

1485/2015

zatwierdzenia „Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII

Uchwała

 1.  

1486/2015

zmieniającej Uchwałę Nr 747/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP 08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1487/2015

darowizny sprzętu teleinformatycznego stanowiącego zbędne mienie ruchome Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Wielkopolskiej Spółdzielni „ROLNIK” w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

1488/2015

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1489/2015

w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1490/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1491/2015

w sprawie dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

1492/2015

w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

1493/2015

zmieniającej uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

 1.  

1494/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-31 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-02-05 10:01:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6483 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021