do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 18.03.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3354/2021

wydzierżawienia nieruchomości rolnej zabudowanej w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Uchwała

 1.  

3355/2021

wyrażenia zgody na wycięcie drzew przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

 1.  

3356/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ćmachowo

Uchwała

 1.  

3357/2021

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Czołowie

Uchwała

 1.  

3358/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną  w Poznaniu, przy ul. Rycerskiej 10, na cele budowlane

Uchwała

 1.  

3359/2021

zmiana Uchwały nr 2311/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w oparciu o przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3360/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3361/2021

powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021

Uchwała

 1.  

3362/2021

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

 1.  

3363/2021

wyrażenia zgody na przekazanie przez spółkę pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu inwestycji drogowej na rzecz Miasta Poznań

Uchwała

 1.  

3364/2021

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3365/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3366/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3367/2021

przeprowadzania Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz powołania składu osobowego Kapituły Konkursu oraz Zespołu Sędziów Sprawozdawców

Uchwała

 1.  

3368/2021

wystąpienia do podmiotów – organizatorów instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn oraz innych właściwych podmiotów, w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pana Wojciecha Marszałkiewicza na następny trzy letni okres na stanowisko dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn

Uchwała

 1.  

3369/2021

zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3370/2021

udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu ”Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała

 1.  

3371/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. organizacji wybranych elementów konferencji online o tematyce wodorowej w zakresie działań projektowych, w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”

Uchwała

 1.  

3372/2021

powołania Rzecznika Funduszy Europejskich oraz udzielenia stosownego upoważnienia

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-03-18 Wojciech Jankowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-01 09:55:01 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 3149 razy