do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 26.02.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3294/2021

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021

Uchwała

 1.  

3295/2021

upoważnienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 8 szt. ambulansów  w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”

Uchwała

 1.  

3296/2021

przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za 2020 r

Uchwała

 1.  

3297/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021

Uchwała

 1.  

3298/2021

wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych przez Panią Agnieszkę Gibasiewicz, Dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

 1.  

3299/2021

przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2020 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3300/2021

przyjęcia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za rok 2020

Uchwała

 1.  

3301/2021

zmieniająca uchwałę Nr 5812/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3302/2021

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3303/2021

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3304/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCEiT w Starej Łubiance w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3305/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-359-ARiMR/4/z Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań obsługiwanych przez Samorządy Województw, objętych PROW na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4. Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020.  Udostępnienie, zwrot oraz monitorowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań obsługiwanych przez Samorządy Województw objętych PROW 2007-2013

Uchwała

 1.  

3306/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania 9.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3307/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Uchwała

 1.  

3308/2021

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim””

Uchwała

 1.  

3309/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021

Uchwała

 1.  

3310/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3311/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni parkingu przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3312/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Poznańskiej 55A, na cele budowlane

Uchwała

 1.  

3313/2021

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3314/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3315/2021

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3316/2021

zmieniająca uchwałę Nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-26 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-03-17 09:06:59 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:36:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1190 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021